חדש באתר ההנדסי ! פרסום ארכיב היתרי הבניה

תאריך: 06/06/2019

"בהתאם לתקנה 61 לתקנות התכנון והבניה ( רישוי בניה) , התשע"ו – 2016  ולפי הנחיית מנהל התכנון,
 פורסם ארכיב היתרי הבניה באתר האינטרנט של מנהל ההנדסה.
בהתאם לתקנה 62 לתקנות , עומדת הזכות לבעל זכות במקרקעין ( ביחס לחלקו במקרקעין) להגיש בקשה כי
ההיתר או חלק ממנו, לא יוצג באופן פומבי לציבור, בשל אחת מסיבות אלה :

(1) ההיתר או חלקו ממנו מגלה פרטים הפוגעים בפרטיותו של אדם.
(2) בשל קיומו של סוג מסחרי
(3) מטעמים של בטחון הציבור
(4) מטעמי בטחון המדינה
לאור האמור , רשאי בעל זכות במקרקעין להגיש בקשה לחסות פרטי היתר .

את הבקשה ניתן להגיש בטופס מקוון המצ"ב . 

 טופס בקשה להתנגדות לפרסום מסמכים הקשורים להיתר בניה